?>


รหัสบทความ:53


ชื่อบทความ:UIA-Network
เขียนเมื่อ2017-09-11 00:00:00

เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย (UIA - Network)

เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกนักตรวจสอบภายในในสถาบันต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไปใช้ในสถาบันในแง่มุมต่างๆ และสร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน

ลักษณกิจกรรม มีการจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายนักตรวจสอบภายใน และกำหนดหัวข้อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปีละ 1-2 ครั้ง โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายและกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 13 สถาบัน 

สมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายจำนวน 42 มหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินกิจกรรม

ปีที่จัดโครงการ วันที่จัด ผู้จัด สรุปการบรรยาย สรุปการประชุม เอกสารประกอบการบรรยาย ภาพกิจกรรม
ปี 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   View 
ปี 2558            
ปี 2559 ครั้งที่1 7 - 8 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

บรรยาย1  บรรยาย2  บรรยาย 3  

บรรยาย 4   บรรยาย 5

 
ปี 2559 ครั้งที่ 2 26 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ดาวน์โหลด

ผลประเมินความพึงพอใจ

    View 
ปี2560 23-24 มีนาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

  view
ปี 2561 7 -8 มิถุนายน 2561   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     เอกสารโครงการอบรม   
ปี 2562 10 - 11 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาวน์โหลด     view