ระเบียบ

ระเบียบต่างๆ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 17 ส.ค.2564
- หนังสือที่ กค 0410.2/ว223 ลว. 23 เม.ย. 2564 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564
- หนังสือที่ กค 0410.3/ว486 ลว.5 ต.ค.2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- หนังสือที่ กค 0410.2/ว479 ลว.2 ต.ค.2563 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
- หนังสือที่ กค 0423.3/ว42 ลงวันที่ 9 ก.พ.2558 เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน
- หนังสือที่ กค 0410.3/ว248 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.หนังสือที่ กค 0526.7/ว41 ลว.9/5/43 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546
3.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
4.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 
6.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
8. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ค่ารักษาพยาบาล
 - หนังสือกค0416.2/ว243 ลงวันที่ 29 มี.ค.2565 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 - หนังสือด่วนที่สุด ที่ สข 0017.2/ว2038 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (DOVID-19) (ฉบับที่8)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว203 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ให้บริการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
- หนังสือที่ กค 0416.2/ว681 ลว.5 ส.ค.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0416.4/ว471 ลว. 8 ก.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค0416.2/ว268 ลว.11 พ.ค.2564 เรื่อง แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค0416.3/ว119 ลว.7 เม.ย.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกเงินคืน
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค0416.4/ว130 ลว.10 มี.ค.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2)
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0416.2/ว623 ลว.30 ธันวาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิดหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กค0416.2/ว588 ลว.9 ธ.ค.2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- กค0416.2/ว422 ลว.10 ก.ย.2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสารธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว450 ลว.22 ก.ย.2563 เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0416.2/ว441 ลว.17 ก.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- หนังสือที่กค 0416.2/ว279 ลว.19 มิ.ย.63 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว273 ลงวันที่ 18 มิ.ย.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
1.ประกาศกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงาน แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 13พ.ย.2551
2.ประกาศกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงาน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9ม.ค.2552
3.มอ026/7575, 2ธ.ค.2551 ตอบข้อหารือการจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล
4.มอ026/ว026, 19ม.ค.2552 การจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
5.มอ026/5627, 23พ.ย.2554 การหารือสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเรื่องการเบิกจ่ายค่าคลอดบุตร
6.มอ026/ว596, 4ต.ค.2553 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
7.กค0417/ว129, 30มี.ค.2548 การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของ “บิดา”
8.กค0417/ว84, 28ก.ย.2549 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
9.กค0417/ว101, 16พ.ย.2549 แนวทางปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
10.กค0417/ว35, 25ม.ค.2550 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
11.กค0417/ว171, 21พ.ค.2552 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
12.กค0422.2/ว236, 7ก.ค.2551 ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
13.กค0422.2/ว338, 1ต.ค.2551 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
14.มอ024/6396, 12ต.ค.2553 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
15.กค0422.2/ว45, 11มิ.ย.2552 แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
16.กค0422.2/ว42, 13ก.พ.2552 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)
17.กค0422.2/ว379, 30ก.ย.2553 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
18.กค0422.2/ว482, 9ธ.ค.2553 ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
19.กค0422.2/ว72, 22ก.พ.2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
20.กค0423.3/ว511, 30ธ.ค.2553 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง
21.ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 8ธ.ค.2553
22.กค0422.2/ว12, 12ม.ค.2554 การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)
23.กค0422.2/ว118, 29มี.ค.2554 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
24.กค0422.2/ว33, 11เม.ย.2554 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
25.กค0422.2/15561, 1มิ.ย.2554 ขอเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง
26.มอ 026/ว596, 4ต.ค.2553 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร ค่าศึกษาบุตร
27.กค0409.5/12277, 15พ.ค.2549 ตอบข้อหารือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
28.กค0409.5/ว15, 13ม.ค.2549 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
29.กค0409.5/ว182, 24พ.ค.2550 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
30.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในปีการศึกษา 2551 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31.กค0422.3/ว116, 28มี.ค.2551 กำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
32.กค0422.3/ว271, 7ส.ค.2551 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
33.กค0422.3/02275, 4ก.พ.2552 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
34.กค0422.3/ว161, 13พ.ค.2552 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
35.กค0422.3/ว226, 30มิ.ย.2552 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร -ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี
36.กค0422.3/ว390, 30ต.ค.2552 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
37.กค0422.3/ว92, 16มี.ค.2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553
38.ข้อมูลโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์
39.กค 0422.3/ว145, 21เม.ย.2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547
40.กค 0422.3/ว145, 21เม.ย.2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
41.กค 0422.3/ว149, 26เม.ย.2553 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
42.กค 0422.3/ว201, 15มิ.ย.2553 การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
43.กค 0422.3/ว177, 31พ.ค.2554 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
44.กค0422.3/ว15, 13ม.ค.2554
45.กค0422.3/ว92, 16มี.ค.2554

ค่าเช่าบ้าน

1.กค0409.5/ว20, 23เม.ย.2550 แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน
2.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
3.กค0409.5/ว162, 10พ.ย.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
4.กค0409.5/ว450, 27ธ.ค.2550 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550
5.กค0406.4/ว487, 28ธ.ค.2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
6.กค0422.3/ว8, 19ม.ค.2553 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552
และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ค่าสอนพิเศษ


1.กค0406.4/ว157, 6พ.ค.2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
2.กค0406.4/24273, 10ก.ย.2551 การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
3.กค0406.4/03841, 23ก.พ.2552 การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
4.มอ002/082, 8ก.พ.2553 การกำหนดเพดานการเบิกค่าสอนของผู้บริหาร
5.มอ002/083, 8ก.พ.2553 การกำหนดค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดีเพิ่มอีกเดือนละ 2,000 บาท
6.มอ012/203, 10ก.พ.2553 ตอบข้อหารือค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
7.ยกเลิกหน้า 2 ตามมอ012/203, 10ก.พ.2553 ตอบข้อหารือค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
8.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ลงวันที่ 18พ.ค.2553

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค0408.2/ว156 ลว.1ต.ค.2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการปละผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ.2563
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ลว.30 มิ.ย.2563
- กค0408.5/ว55 ลว.24 มี.ค. 2563 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.กค0409.6/ว157, 30ธ.ค.2547 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.มอ002/127, 14ก.พ.2548 อัตราเบี้ยประชุม
3.กค0409.6/ว90, 10มี.ค.2549 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
4.พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
5.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับเบี้ยประชุมของเขตการศึกษาตรัง ลงวันที่ 16พ.ย.2548
6.กค0409.6/ว24, 4เม.ย.2549 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
กำหนดรายขื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
7.มอ023/ล3515, 9ก.ค.2550 การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ
8.มอ002/375, 6มิ.ย.2551 อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจำวิทยาเขต อนุกรรมการฯ
9.กค0406.4/ว322, 24ก.ย.2551 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
10.มอ002/403, 20มิ.ย.2551 ขอแก้ไขมติที่ประชุมคณบดี เรื่อง อัตราเบี้ยประชุม
11.มอ023/ว064, 17ก.พ.2552 กำหนดอัตราเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
12.มอ025/ว166, 9เม.ย.2552 กำหนดอัตราเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
13.กค0406.4/ว39, 27เม.ย.2554 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนผู้บริหาร


1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
2.มอ204/4678, 25ก.ค.2550 การแต่งตั้งผู้บริหารและการได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
3.มอ203/ว275, 11มิ.ย.2552 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
4.มอ203.1/1183, 10มิ.ย.2553 ขออนุมัติในหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดีหรือเทียบเท่า
5.มอ002/083, 8ก.พ.2553 การกำหนดค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี
6.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25517.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551

ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำ


1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3.กค0406.4/ว319, 22ก.ย.2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ลงวันที่ 17พ.ค.2550
5.ศธ0509(2)/ว1632, 30ธ.ค.2551 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
6.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย


- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2564 วันที่ 5 เม.ย.2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. 2563
1.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก ลงวันที่ 22ต.ค.2551
2.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 10ก.ค.2552
3.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก ลงวันที่ 19เม.ย.2554
4.กค0406.4/25576, 22ก.ย.2551 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานเงินรายได้

เดินทางในประเทศ

- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ย.2563
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มี.ค. 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณียกเลิกหรือ เลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554
- ระเบีบบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- กค 0408.4/ว 165 , 22 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
2.กค.0502/ว.107, 25ก.ค.2533 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจำทาง พ.ศ.2533
3.กค0409.6/ว49, 22เม.ย.2547 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
4.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1839/2543 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ ลงวันที่ 20ธ.ค.2543
5.ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27พ.ย.2549
6.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
7.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2527
8.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2528
9.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2529
10.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2534
11.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ.2541
12.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่7) พ.ศ.2548
13.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่8) พ.ศ.2553
14.กค0530.4/ว103, 28ก.ย.2544 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544
15.กค0530.4/ว103, 28ก.ย.2544 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544 (ข้อความดูชัดเจนกว่าแต่เป็นของกรมบัญชีกลาง ไม่มี ประทับตรา มอ.)
16.ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราวจากเงินรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 20 ก.ย.2542
17.กค0505.4/ว90, 24ก.ย.2545 วิธีปฏิบัติกรณีกากบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการสูญหาย
18.กค0409.6/ว24, 20ก.พ.2547 การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
19.กค0409.6/ว101, 9ก.ย.2547 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
20.กค0409.6/ว74,18มิ.ย.2547 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัทโอเรียนไทยแอร์ไลน์จำกัดและบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัด
21.กค0409.6/ว298,17ก.ค.2549 การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร
22.กค0409.6/ว78, 15ก.ย.2549 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
23.กค0409.6/13178, 3พ.ค.2548 การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง สำหรับข้าราชการเล่มละ 1,000 บาท
24.กค0409.6/ว164, 31ต.ค.2548 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
25.กค0409.6/ว17, 27ก.พ.2549 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
26.กค0409.6/14109, 7มิ.ย.2549 การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
27.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ลงวันที่ 1ธ.ค.2549
28.กค0409.6/ว42, 26ก.ค.2550 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
29.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ลงวันที่ 17ก.ย.2550
30.มอ002/085, 8ก.พ.2553 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ข้าราชการระดับ 8 ลงมา
31.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
32.กค0406.4/ว167, 19พ.ค.2554 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
33.กค0406.4/ว138, 12เม.ย.2553 ซ้อมความเข้าใจตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินระดับ9ขึ้นไป
34.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ ลงวันที่ 3มี.ค.2549
35.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ ลงวันที่ 28ม.ค.2551
36.กค0406.4/ว5, 31ม.ค.2554 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ
37.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ ลงวันที่ 30พ.ค.2554
38.มอ 026/3332, 13พ.ค.2548 การขอบริการลดค่าโดยสารรถไฟให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เดินทางต่างประเทศ


1.ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการจ่ายค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวหรือไปฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 13ก.พ.2540
2.แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2553
3.แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2554
4.มอ064/ว1804, 12ต.ค.2553 ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2554
5.กค0406.4/ว147, 22เม.ย.2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชต่างประเทศ กร๊เกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบืดที่ประเทศไอซ์แลนด์
6.กค0406.4/ว34, 11เม.ย.2554 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

เทียบตำแหน่ง


1.กค0502/ว150, 28ก.ย.2535 การเทียบตำแหน่งลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.กค0502/ว32, 5เม.ย.2536 การเทียบตำแหน่งลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3.กค0409.7/ว56, 22มี.ค.2548 การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ข้าราชการ
4.กค0409.7/24638, 5ก.ย.2548 การเทียบตำแหน่งพนักงานราชการกับข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งต่างๆ
5.กค0409.7/27097, 29ก.ย.2548 การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
6.กค0409.7/ว28, 18เม.ย.2549 การเทียบตำแหน่งบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการ
7.กค0406.6/ว105, 22ก.ย.2551 การเทียบตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่น
8.กค0406.6/ว49, 31พ.ค.2553 การเทียบตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งมิได้มีตำแหน่งกำหนดไว้และไม่ได้รับเงินเดือน
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 8 ก.พ. 2565 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 17 ส.ค. 2564
1.คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ 97/2535 การมอบอำนาจ-จัดประชุมในประเทศ
2.สร1004/ว4, 1 ก.พ.2525 การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524
3.กค0502/1786, 14 ม.ค.2535 หารือเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าลงทะเบียน
4.กค0502/3849, 11 ส.ค.2538 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
5.กค0526.5/216, 11 ม.ค.2542 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6.กค0518.4/30184, 2 ก.ย.2545 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกเงินงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนา
7.กค0409.7/ว51, 18 มี.ค.2548 การเบิกค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน
8.กค0409.6/ว392, 3 ต.ค.2548 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม-สถานที่พักแรม
9.ปน0016.4/14414, 21 ก.ย.2549 กำหนดอัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายในการฝึกอบรม สำหรับบุคคลภายนอกในจังหวัดปัตตานี
10.กค0409.6/ว95, 2 ต.ค.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
11.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

เงินงบประมาณ

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือด่วนที่สุด ที่กค(กวจ)0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว114 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4/ว 1225 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว1052 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.4/48396 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เรื่อง การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปรฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ขั้นตอนรายงานขอจ้างจนถึงประกาศผู้ชนะที่ดำเนินการก่อนได้รับอนุมัติการจ่ายเงินแทนกัน โดยขอให้สัญญามีผลย้อนหลัง
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว973ลว23 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0405.2/ว965 ลว. 22 ก.ย.2564 เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- หนังสือที่ มอ 003.2.5/ว64-03185 ลว.7 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว940 ลว. 20 ก.ย. 2564 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กค0408.4/ว138 ลว. 13 ก.ย. 2564 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test-kits)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว845 ลว. 31 ส.ค. 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค0408.4/35378 ลว.19 ส.ค. 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2(เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว778 ลว.19 ส.ค.2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว693 ลว. 6 ส.ค.2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- หนังสือที่ มอ002/64-659 ลว.22 กรกฎาคม 2564 เรื่องการมอบอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว312 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronacirus Disease 2019 (COVID-19))
- อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
- หนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว198 ลว.8 เม.ย.2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
- หนังสือที่ กค(กวจ)0405.4/ว122 ลว.9 มี.ค.2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย
- หนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว89 ลว.18 ก.พ. 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- หนังสือที่ อว0217/ว670 ลว.13 ม.ค.2564 เรื่อง การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integri Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) และแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
- หนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว582 ลว 08 ธ.ค. 2563 เรื่อง การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
- หนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว581 ลว.07 ธ.ค.2563 เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
- หนังสือที่ กค0419.2/ว598 ลง.17 ธ.ค.2563 เรื่อง แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
- หนังสือที่ กค0433.4/ว568 ลว.30 พ.ย.2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
- หนังสือที่ กค 0433.4/ว563 ลว.27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
-หนังสือด่วนที่สุดที่ กค0419.2/ว558ลว 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์)
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กรท)0433.2/ว545 ลว.20 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว423 ลว. 10 ก.ย.2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
- หนังสือด้วนที่สุดที่ กค(กวจ)0405.2/ว290 ลว.26 มิ.ย.2563 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พ.ค.2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว171 ลว.24 เม.ย.2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว410 ลว. 24 ต.ค.60 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีสอบราคา
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 ลงวันที่ 3 ต.ค. 61 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลว.15 มี.ค.60 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ณ ตุลาคม 2560
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว62 ลว.5 ก.พ. 62 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว94 ลว.27 ก.พ.62 การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา
- หนังสือที่ มอ101/102 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หนังสือตอบข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2) (ข)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 49 ลว.31 ม.ค.62 เรื่อง การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 258 ลว.4 มิ.ย.61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 577 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลว.9 เม.ย.2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
- กค.(กวจ)0405.2/ว 119 ลว.7 มี.ค.61 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
- กค.(กวจ)0405.3/ว 476 ลว.30 ก.ย.62 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
2.นร1305/ว5855, 11ก.ค.2544 ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ
3.ระเบียบมหามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548
4.ระเบียบมหามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ดิน และอาคารในความปกครอง
5.พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
6.กค0408.3/ว302, 21ก.ค.2549 การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
7.กค0410.3/ว48, 13ก.ย.2549 การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
8.กค0408.3/ว111, 12ต.ค.2549 การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9.กค(กวพ)0408.4/ว129, 20ต.ค.2549 การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
10.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
12.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
13.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
14.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
15.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
16.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
17.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
18.หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
19.กค(กวพ)0409.4/ว155, 1พ.ค.2550 การอนุมัติยกเว้นให้แต่งตั้งพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 34 และข้อ 35
20.กค(กวพ)0421/03080, 7ก.พ.2551 ข้อหารือกรณีแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
21.กค0421/ว52, 8ก.พ.2551 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
22.กค0423.3/ว260, 30ก.ค.2551 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
23.กค(กวพ)0421.3/ว448, 26ธ.ค.2551 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
24.กค(กวพ)0421.3/ว193, 8มิ.ย.2552 การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
25.มอ012/ว614, 8มิ.ย.2552 การจัดทำใบสั่งซื้อ/ใบส่งจ้าง (บส) เกินกว่า 5,000 บาท
26.มอ016/070, 13ม.ค.2552 การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร
27.กค(กวพ)0421.3/ว257, 29ก.ค.2552 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
28.นร0704/ว33, 18ม.ค.2553 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
29.กค0421.4/ว120, 31มี.ค.2553 การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
30.กค0421.3/ว59, 24มิ.ย.2553 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
31.กค0421.3/ว247, 14ก.ค.2553 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
32.กค0406.4/ว67, 14ก.ค.2553 การจ้างเอกชนดำเนินงาน
33.กค0406.4/ว337, 17ก.ย.2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน
34.กค(กวพอ)0421.3/ว308, 30ส.ค.2553 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
35.กค(กวพ)0421.3/ว341, 20ก.ย.2553 การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
36.กค0421.5 /ว108, 6ต.ค.2553 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
37.กค0421.5 /ว406, 19ต.ค.2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
38.กค(กวพ)0521.3/32249, 29ต.ค.2553 การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อื่นๆ

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดลักษณะการหักรายได้สมทบกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระบบบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( PSU MAS : PSU Management Accounting System ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2564
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
ระเบียบว่าด้วยการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ย.2564
1.เปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2535-2551
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
3.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1226/2547 เรื่องยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจการจ่ายเงินรายได้กรณีที่ไม่มีระเบียบกำหนดและกระทรวงการคลังไม่อนุญาตจ่ายเงินได้
4.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องอัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์ พ.ศ.2555
5.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์การขอติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
6.มอ 012/61-00469 ลว.25/9/61 เรื่อง แนวปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงินระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
7. คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1432/2554 วันที่ 4 ก.ค.2554 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจการจ่ายเงินรายได้
1.ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
2.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2545/2551 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ลงวันที่ 24ธ.ค.2551
3.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 31ต.ค.2551
4.มอ066/ว142, 12ธ.ค.2551 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
5.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0049/2552 เรื่อง แก้ไขข้อความในคำสั่ง 2545/2551 สั่ง ณ วันที่ 12ม.ค.2552
6.มอ066/ว014, 4มี.ค.2552 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)
7.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ ลงวันที่ 26พ.ค.2552
8.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ ลงวันที่ 2 เมษายน 2556
9.คำถาม-คำตอบการปฏิบัติโครงการบริการทางวิชาการ
- หนังสือที่ มอ002.3/64-469 ลว.29 กันยายน 2564 แนวทางกำกับดูแลการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี และการพัสดุ
- หนังสือที่ กค 0409.3/ว 36 ลว.3 ก.พ. 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
- กค0409.3/ว540 ลว.6/11/2563 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
- กค0409.2/ว589 ลว.22/12/2562 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
- กค0409.3/ว105 ลว.5 ต.ค.2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
- กค0409.4/ว23 ลว.19 มี.ค.2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
1.คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
2.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
4.บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน 6พ.ย.2552
5.คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
6.แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
1.กค 0423.3/ว245 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐในระบบ GFMIS
2.กค 0423.3/ว356 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 เรื่องแนวปฏิบัติในการนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ GFMIS
3.กค 0423.3/ว492 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เรื่องซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค
4.กค 0423.3/ว122 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 เรื่องซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ระบบ GFMIS
5.กค 0423.3/ว268 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่องการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ
6.กค 0423.3/ว391 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
7.กค 0423.3/ว230 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เรื่องคู่มือกระบวนงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS
8.กค 0423.3/ว88 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2549 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น
9.กค 0410.3/ว111 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เรื่องวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงยอดบัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS
10.กค 0410.3/ว173 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 เรื่องการปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการบันทึกรายการซ้ำ
11.กค 0410.3/ว209 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS
12.กค 0410.3/ว134 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 เรื่องการแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
13.กค 0409.3/ว185 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS
1.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
2.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
3.พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
4.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
5.กค 0410.2/ว 374, 30 ต.ค. 2551 แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
6.กค 0410.2/ว 217, 16 มิ.ย. 2551 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7.กค0410.2/ว49, 15มิ.ย.2552 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
8.กค 0422.2/ว 482, 25 ธ.ค. 2552 การดำเนินในทางคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
9.พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0161/2565 เรื่อง แก้ไขมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการบริหารการเงิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565
- คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0531/2564 มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
- คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0757/2563 มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีวิทยาเขต คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่า ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1380/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารการเงิน วันที่ 3 ก.ย.2562
1.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1839/2543 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ วันที่ 20ธ.ค.2543
2.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1226/2547 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจการจ่ายเงินรายได้กรณีที่ไม่มีระเบียบกำหนดและกระทรวงการคลังไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายได้ ลงวันที่ 18มิ.ย.2547
3.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1802/2549 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับการพัสดุให้คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ลงวันที่ 5ก.ย.2549
4.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2122/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สำนัก และหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
5.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2545/2551 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ
6.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 018/2552 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0919/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
8.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1272/2552 เรื่อง มอบหมายงานให้คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
9.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0636/2554 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
- หนังสือที่ กค(กวจ) 0409.2/ว782 ลว.20 ส.ค.2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
- หนังสือที่ กค 0409.2/ว107 ลว.16 ก.ค.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
- หนังสือที่ กค 0409.4/ว47 ลว.28 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- หนังสือที่ กค 0409.2/ว614 ลว.23 ธันวาคม 2563 เรื่อง การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
- กค0409.2/ว118 ลว.9 ต.ค.2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่2 พ.ศ.2562
- กค0409.2/ว123 ลว.14 พ.ย.2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
1.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
2.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
4.กค0408.2/ว484, 13ธ.ค.2553 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
5.ศธ0509.6/ว135, 31ม.ค.2550 ขอความร่วมมือในการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลการบริหารเพื่อความโปร่งใส
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อีเมลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค.2565
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้คุกกี้ ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค.2565
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ค.2565
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ย.2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 13 ส.ค. 2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค. 2560
- หนังสือ ที่ สข 0017.3/ว4510 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) ภาคผนวก 6 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การขอเกษียณอายุก่อนกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 22 มิ.ย.2564
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. 2563
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2563
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กรรมการสภาวิทยาเขต พ.ศ. 2563
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2563
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563
- กค 0408.4/ว35 ลงวันที่ 2 มี.ค.63 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 มิ.ย.2563
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562
- ศธ 0501(3)/1596 ลงวันที่ 18 ก.พ.62 เรื่อง การลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน
1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
2.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
3.พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
4.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
5.คำถามจากผู้เข้าอบรม 1
6.คำถามจากผู้เข้าอบรม 2
7.กฎ ก.พ.อ.ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
8.การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
9.พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
12.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
13.ที่ ศธ 0509.4/ว108 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 เรื่องการกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
14.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550