ประกันคุณภาพ

การจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลประกันคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยตรวจสอบภายใน