โครงสร้างองค์กร

สำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อมูลในการดำเนินงานการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์