" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ( Our Soul is for the Benefit of Mankind )

ข่าวสารทั่วไปสำนักงานตรวจสอบภายใน


     ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะทุกวิทยาเขตเข้าร่วมโครงการ PSU Startup Idea Challenge ครั้งที่ 2 อ่านเพิ่ม

ภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจสอบภายใน