" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ( Our Soul is for the Benefit of Mankind )

ข่าวสารทั่วไปสำนักงานตรวจสอบภายใน


     รับสมัครออนไลน์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่ม

     ITA_PSU การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ่านเพิ่ม

     รับชมถ่ายทอดสด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี อ่านเพิ่ม

     แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน อ่านเพิ่ม

     เชิญชวนชาวใต้...ดูดาวกลางเมือง “เปิดฟ้า...ตามหาดาว : Star Party IOAA 2017” อ่านเพิ่ม

ภาพกิจกรรม