" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ( Our Soul is for the Benefit of Mankind )

ข่าวสารทั่วไปสำนักงานตรวจสอบภายใน


     แบบสอบถามปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่ได้รับของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อ่านเพิ่ม

     แจ้งข้อมูลรายชื่อคุณวุฒิหน้าที่รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อ่านเพิ่ม

     เอกสารบรรยาย โดรงการเสริมสร้างสุขภาวะ การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน อ่านเพิ่ม

     สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผู้สอบทาน วันที่ 26 เมษายน 2562 อ่านเพิ่ม

     สมัครเข้าร่วมประชุม CoPs การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 เมษายน 2562 อ่านเพิ่ม

ภาพกิจกรรม