" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ( Our Soul is for the Benefit of Mankind )

ข่าวสารทั่วไปสำนักงานตรวจสอบภายใน


     สมัครเข้าร่วมประชุม Cop การเงินและบัญชี ปี 2563 อ่านเพิ่ม

     ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้สอบทานภายในคณะ/หน่วยงาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 63 อ่านเพิ่ม

     สมัครโครงการอบรมผู้สอบทานภายใน ปี 2563 อ่านเพิ่ม

     คณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการสอบทานภายในของคณะ/หน่วยงาน ปี 2563 หมดเขต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 อ่านเพิ่ม

     สมัครออนไลน์เข้าร่วมอบรมโปรแกรมผู้สอบทานภายใน วันที่ 5และ8 กรกฎาคม 2562 (จำนวนจำกัดรุ่นละ 50 คน) อ่านเพิ่ม

ภาพกิจกรรม