" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ( Our Soul is for the Benefit of Mankind )

ข่าวสารทั่วไปสำนักงานตรวจสอบภายใน


     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ปี 2564 อ่านเพิ่ม

     ด่วน!! แจ้งเปลี่ยน Meeting ID ZOOM / ประกาศรายชื่อ + เอกสารประกอบการอบรมโครงการผู้สอบทาน ปี 2564 วันที่ 25-26 มกราคม 2564 อ่านเพิ่ม

     โครงการผู้สอบทานปี 2564 อ่านเพิ่ม

     ข้อพึงระวังสำหรับการปฏิบัติงาน อ่านเพิ่ม

     เอกสารการประชุม CoP การเงินและบัญชี วันที่ 29 พ.ค. 2563 อ่านเพิ่ม

ภาพกิจกรรม