ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยงข้องกับการดำเนินงาน และการตรวจสอบ
Image

การรับ จ่าย เก็บ ยืม
และนำส่งเงิน

Image

ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ

Image

การบริหารโครงการบริการวิชาการ

Image

ความรับผิดทางแพ่ง
การละเมิดของเจ้าหน้าที่

Image

ค่ารักษาพยาบาล
การศึกษาของบุตร

Image

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดประชุม

Image

การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ

Image

มอบอำนาจ /มอบหมาย
การปฏิบัติงานแทน

Image

เงินเดือนและค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

Image

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์

Image

ระบบการบริหารการเงินฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Image

มาตรฐาน/หลักเกณฑ์ การตรวจสอบภายใน

Image

เงินประจำตำแหน่ง
และค่าตอบแทน

Image

เงินอุดหนุนวิจัย
กองทุนวิจัย

Image

การควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง

Image

ระเบียบเรื่องอื่นๆ
เช่น งานสารบรรณ

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy