เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย(UIA - Network)

วัตถุประสงค์

เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกนักตรวจสอบภายในในสถาบันต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไปใช้ในสถาบันในแง่มุมต่างๆ และสร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน

ลักษณะกิจกรรม

มีการจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายนักตรวจสอบภายใน และกำหนดหัวข้อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปีละ 1-2 ครั้ง โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายและกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 13 สถาบัน 

สมาชิกเครือข่าย

0
ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายจำนวน

ผลการดำเนินกิจกรรม

ปี 2562 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2562
ผู้จัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง เทคนิคการตรวจสอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การเขียนรายงานอย่างมีประสิทธิภาพและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
ปี 2561 วันที่ 7 -8 มิถุนายน 2561
ผู้จัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวข้อโครงการ
- มาตรการป้องกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา
- แนวทางการตรวจสอบงบการเงินและแนวทางการตรวจสอบด้านอื่นๆที่เชื่อมโยงไปสู่คณะและส่วนงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ
ปี 2560 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
ผู้จัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวข้อ การพัฒนาทักษะการกำหนดแนวการตรวจสอบ
ปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ผู้จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
หัวข้อ ทักษะการคิดวิเคราะห์ในงานตรวจสอบภายใน
ปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2559
ผู้จัด มหาวิทยาลัยศิลปากร
หัวข้อ Managing the Risk of Internal Auditing
ปี 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้จัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานตรวจสอบ

ภาพกิจกรรม

การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2557 วันที่ 06 ก.พ. 2557<br> ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2557 วันที่ 06 ก.พ. 2557
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.2559<br> ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2560 วันที่ 23-24 มี.ค.2560<br> ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2560 วันที่ 23-24 มี.ค.2560
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2562 วันที่ 10-11 พ.ค.2562 <br> ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2562 วันที่ 10-11 พ.ค.2562
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy