Contact Us

สำนักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Call US :

074282012-19

Email US :

internalaudit.psu@gmail.com

Locate US :

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.
Hot line สายตรงผู้อำนวยการฯ

07428 20 18

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy