บุคลากร

บุคลากรสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

บุคลากรทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วย นักตรวจสอบภายใน 10 คน และงานสนับสนุนการตรวจสอบ 2 คน

Image

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวปาริชาต จันทสุรัส
MISS PARICHAT JUNTASURAT
นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
E-Mail :  parichat.j@psu.ac.th
Phone :  074-2820-18
Image

นางสาวธัญญลักษณ์  ฤทธิรงค์

MISS THANYALAK RITTHIRONG
นักตรวจสอบภายในชำนาญการ
E-Mail :  thanyalak.r@psu.ac.th
Phone :  074-2820-17
Image

นางสาวจันทรลักษณ์  ช่วยเนียม

MISS JANTRALAK CHUAYNIAM
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail :  jantralak.c@psu.ac.th
Phone :  074-2820-13
Image

นางสาวสราวรรณ  และหวัง

MISS SARAWAN LEAHWANG
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail :  sarawan.l@psu.ac.th
Phone :  074-2820-17
Image

นางสุนันทา  อมปาน

MRS. SUNANTHA OMPAN
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail :  sunantha.s@psu.ac.th
Phone :  074-2820-19
Image

นางสาวจันทิมา  แก้วมรกต

MISS JANTIMA KAEWMORAKOT
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail :  jantima.ka@psu.ac.th
Phone :  074-2820-16
Image

นางสาวขวัญชนก  อัมราทร

MISS KWANCHANOK AMMARATHORN
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail :  kwanchanok.a@psu.ac.th
Phone :  074-2820-14
Image

นางสาวจตุพร  ลิขิตขจรนุวัฒน์

MISS JATUPORN  LIKHITKHAJORNNUWAT
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail :  jatuporn.l@psu.ac.th
Phone :  074-2820-17
Image

นายณัฐพร  ศิริรัตน์

MR. NATTAPORN SIRIRUT
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail :  nattaporn.sir@psu.ac.th
Phone :  074-2820-15
Image

นางสาวเรวดี  พรหมอินทร์

MISS REWADEE PROMIN
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail :  rewadee.pr@psu.ac.th
Phone :  074-2820-14

งานสนับสนุนการตรวจสอบ

Image

นางสาวมะลิวัลย์  อิสระโชติ

MISS MARIWAN ISSARACHOT
นักวิชาการอุดมศึกษา
E-Mail :  mariwan.i@psu.ac.th
Phone :  074-2820-12
Image

นางสาวภูริมาศ  อินทรัตน์

MISS PHURIMAS INTARAT
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail :  phurimas.i@psu.ac.th
Phone :  074-2820-12
Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy