ระเบียบ/ ประกาศ/ หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติจากสำนักงานตรวจสอบภายใน

Image
ประกาศสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมเอกสาร
การเข้าถึง การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูลจากการตรวจสอบ พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์การตรวจสอบ พ.ศ. 2564
แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (หนังสือที่ มอ 002.3/64-469
ลง
วันที่ 29 ก.ย. 2564)
Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy