" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ( Our Soul is for the Benefit of Mankind )

ข่าวสารทั่วไปสำนักงานตรวจสอบภายใน


     แจ้งตอบรับโครงการผู้สอบทาน ปี 65 + ลิงค์และ Qr code แบบประเมินผู้สอบทาน ปี 65 อ่านเพิ่ม

     สมัครโครงการผู้สอบทาน ปี 2565 อ่านเพิ่ม

     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ปี 2565 อ่านเพิ่ม

     แนวทางกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านเพิ่ม

     ดาวน์โหลดเอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญขี ปี 2564 อ่านเพิ่ม

ภาพกิจกรรม