รหัสบทความ:44


ชื่อบทความ:ตรวจสอบภายใน
เขียนเมื่อ2017-09-05 00:00:00

ลำดับที่ เอกสารการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
1 มาตราฐานการตรวจสอบภายในนั้นสำคัญไฉน? ดาวน์โหลด
2 การปฏิบัติงานตรวจภาคสนาม ดาวน์โหลด
3 บริหารงานตรวจสอบภายในอย่างไร? ให้เข้าตาผู้บริหาร ดาวน์โหลด
4 การวางแผนการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
5 กลยุทธ์การพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
6 การตรวจสอบการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
7 มาตราฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
8 การตรวจสอบการบริหาร ดาวน์โหลด
9 การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ..ใครว่าไม่สำคัญ ดาวน์โหลด
10 สาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการ ดาวน์โหลด
11 การตรวจสอบภายในคืออะไร ดาวน์โหลด
12 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและทีมงานตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
13 บกพร่องโดยสุจริต ดาวน์โหลด
14 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ  ดาวน์โหลด
15 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ดาวน์โหลด

16 การวางแผนการตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลด

17 หลักการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลด

18 สรุปผลการดำเนินโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ดาวน์โหลด

19 การตรวจสอบภายใน ให้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด

ดาวน์โหลด

20 เทคนิคการตรวจสอบ

ดาวน์โหลด

21 เทคนิควิธีการตรวจสอบบัญชี :Arunee  Vong - rachaen

ดาวน์โหลด

22 ผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่

ดาวน์โหลด

23 การตรวจสอบภายในยุคใหม่

ดาวน์โหลด

24 วิวัฒนาการ หลักการ และประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลด

25 บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริต

ดาวน์โหลด

26 COVID-19 และการตรวจสอบภายใน "เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน (New Narmal)ในปี2020 และอนาคต :จุลสารกรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลด

27 รู้จัก HR Audit ระบบ HR

ดาวน์โหลด

28 การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ...ใครว่าไม่สำคัญ

ดาวน์โหลด

29 Remote Auditing ตามให้ทัน เตรียมให้พร้อมรับมือ โควิด 19 ระลอก 2 โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

ดาวน์โหลด

30 การตรวจสอบกับการประเมิน โดย สุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์

ดาวน์โหลด