ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074282012-19 fax. 074558953

สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน : 074282014
Facebook สำนักงานตรวจสอบภายใน