?>


รหัสบทความ:43


ชื่อบทความ:รายชื่อคณะกรรมการสำนักงานตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขียนเมื่อ2017-09-05 00:00:00

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
   
 

นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ

 
     
     
 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม  ศิริบำรุงสุข
คณะกรรมการตรวจสอบ
 

 นายสราวุธ เบญจกุล
คณะกรรมการตรวจสอบ

     
   
 หม่อมหลวงอยุทธ์  ไชยันต์
คณะกรรมการตรวจสอบ
   นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล
คณะกรรมการตรวจสอบ