บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวปาริชาต จันทสุรัส
MISS PARICHAT JUNTASURAT
นักตรวจสอบภายในชำนาญการ
E-Mail parichat.j@psu.ac.th
Phone 074-2820-18

นางสาวธัญญลักษณ์
ฤทธิรงค์
MISS. THANYALAK RITTHIRONG
นักตรวจสอบภายในชำนาญการ
E-Mail thanyalak.r@psu.ac.th
Phone 074-2820-17
นางสุนันทา อมปาน
MRS. SUNANTHA OMPAN
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail sunantha.s@psu.ac.th
Phone 074-2820-19
นางสาวจตุพร
ลิขิตขจรนุวัฒน์
MISS JATUPORN LIKHITKHAJORNNUWAT
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail jatuporn.l@psu.ac.th
Phone 074-2820-17
นางสาวจันทรลักษณ์
ช่วยเนียม
MISS JANTRALAK CHUAYNIAM
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail jantralak.c@psu.ac.th
Phone 074-2820-13
นางสาวจันทิมา แก้วมรกต
MISS JANTIMA KAEWMORAKOT
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail jantima.ka@psu.ac.th
Phone 074-2820-16

นายณัฐพร ศิริรัตน์
MR. NATTAPORN SIRIRUT
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail nattaporn.sir@psu.ac.th
Phone 074-2820-15
นางสาวสราวรรณ
และหวัง
MISS SARAWAN LEAHWANG
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail sarawan.l@psu.ac.th
Phone 074-2820-17
นางสาวขวัญชนก
อัมราทร
MISS KWANCHANOK AMMARATHORN
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail kwanchanok.a@psu.ac.th
Phone 074-2820-14
นางสาวเรวดี พรหมอินทร์
MISS REWADEE PROMIN
นักตรวจสอบภายใน
E-Mail rewadee.pr@psu.ac.th
Phone 074-2820-14

งานสนับสนุนการตรวจสอบ
นางสาวมะลิวัลย์
อิสระโชติ
MISS MARIWAN ISSARACHOT
นักวิชาการอุดมศึกษา
E-Mail mariwan.i@psu.ac.th
Phone 074-2820-12
นางสาวภูริมาศ อินทรัตน์
MISS PHURIMAS INTARAT
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail phurimas.i@psu.ac.th
Phone 074-2820-12