Image
แนะนำสำนักงานตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image
แจ้งตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการผู้สอบทานภายใน วันที่ 2-3 ส.ค.2565
Image
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสอบทานภายในของคณะ/ หน่วยงาน ปี 2565
Image
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ปี 2565
วันที่ 26 เมษายน 2565
Image
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ปี 2564
วันที่ 15 มีนาคม 2564
Image
โครงการผู้สอบทานภายใน คณะ/หน่วยงาน ปี 2564
Image
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ปี 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
Image
ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้สอบทานภายใน คณะ/หน่วยงาน ปี2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
Image
สมัครเข้าร่วมโครงการสอบทานภายในของคณะ/ หน่วยงาน ปี 2563

ข่าวสารน่าสนใจ

Image
แนวทางกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
Image
สรุปข้อพึงระวังที่สำคัญในการปฏิบัติงาน
Image
ประกาศ /ระเบียบ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ลิงค์ระบบสารสนเทศ

ภาพกิจกรรม

Image
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน
Image
อบรมหลักสูตรผู้สอบทานภายในของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2565
วันที่ 2-3 ส.ค. 65
Image
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP
การเงินและบัญชี ปี 2565
วันที่ 26 เม.ย. 2565
Image
อบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การประเมินและการบริหารจัดการทุจริต” ปี 64
วันที่ 14 มิ.ย. 64
Image
สัมมนาสำนักงานตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2564
วันที่ 22 เม.ย. 2564
Image
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP
การเงินและบัญชี ปี 2564
วันที่ 15 มี.ค. 2564
Image
อบรมการใช้งานระบบสอบทานภายใน ปี 2564
วันที่ 26 มกราคม 2564
Image
อบรมหลักสูตรผู้สอบทานภายในของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2564
วันที่ 25 ม.ค. 64
Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy